Klachtenprocedure

Wilt u een klacht indienen?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de zorgverlening of behandeling van een therapeut. In dat geval vragen u om eerst een gesprek aan te gaan met de desbetreffende therapeut. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen.

Wij vinden het belangrijk dat u direct aangeeft wanneer u niet tevreden bent. Dit geeft kans om de zorgverlening snel te verbeteren. U heeft recht op privacy, dus u kan aangeven wat u wel- of niet wilt met betrekking tot de afhandeling van deze klacht.

Als u na het gesprek, niet tevreden bent en de klacht blijft bestaan dan kunt u de officiële klachtenprocedure van KZAG in gang zetten. Dan geeft u automatisch toestemming het dossier dat de therapeut over u heeft aangelegd door de klachtenfunctionaris te laten inzien.

We streven ernaar dat uw klacht binnen zes tot tien weken na ontvangst is afgehandeld. Uw klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen. Meldingstermijn van de klacht: de klacht dient binnen 6 maanden na gebeurtenis gemeld te worden. U ontvangt een bevestiging dat de klacht is ontvangen. U wordt telefonisch of schriftelijk op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek naar de klacht.

De klacht dient niet te gaan om kleinigheden. Het onderscheid wordt gezocht in de rechtstreekse consequenties voor de cliënt, de reputatie van het beroep en de betrokkenheid bij ernstige delicten.

Het is de taak van de klachtenfunctionaris van het KZAG om te overwegen welke maatregelen eventueel nodig zijn naar aanleiding van een incident.

  • De klacht wordt doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van het KZAG.
  • De cliënt en therapeut worden gehoord.
  • De klachtenfunctionaris brengt een advies uit.
  • De cliënt en therapeut ontvangen het advies van de klachtenfunctionaris.
  • De therapeut dient zich aan dit advies te houden.
  • Bent u als cliënt niet tevreden met de afhandeling van de door u ingediende klacht, kunt u de klacht aan de geschillencommissie voorleggen.

Geschillencommissie

Wanneer een gesprek met de klachtenfunctionaris niet leidt tot een oplossing van een geschil, dan kan een cliënt een rechtszaak aanspannen.

De Wkkgz voorziet echter in een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke geschilleninstantie. Het is van belang te vermelden dat de cliënt geen rechtstreekse toegang tot een geschillencommissie kan hebben.

De cliënt dient eerst zijn klacht in te dienen bij de desbetreffende zorgaanbieder die zijn/haar klachtenfunctionaris verwittigd. De klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen en samen met cliënt en zorgaanbieder overleg plegen o te komen tot het verhelpen en oplossen van de klacht.

De geschilleninstantie is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder samen niet tot een oplossing komen, ondersteund door de klachtenfunctionaris.

Het bestuur van de geschillencommissie wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger die de belangen van de cliënten van zorgaanbieders behartigt en een vertegenwoordiger die optreedt namens de professionele zorgaanbieders.

De geschilleninstantie moet haar werkzaamheden verantwoorden in een openbaar jaarverslag. Een afschrift van het jaarverslag wordt jaarlijks toegestuurd aan het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

 

Download hier alle formulieren om een klacht in te dienen en voor meer informatie: